News

POST TYPE

ABOUT US

လမ်းဘေးက ရတနာသိုက်များ
13-Nov-2016


“တဈခုခု မပှောခငွ အရငစွဉွးစားပါ။ တဈခုခု မစဉစွားခငွ အရငွ စာဖတပွါ”ဟု အမရေိကနွ စာရေးသူ ဖရနလွီဘိုးဝဈဇကွ ပှောဖူးပါသညွ။ စဉွးစား တှေးကှံမှုမှားတိုငွးသညွ အပေါငွးလကခြဏာ ဆောငသွော အရှေ့တဈခုကို ဦးတညစွဖေို့ရာ လေ့လာမှု ပှုရပါသညွ။ ခတွအဆေကဆွကွ ပှောငွး၍ ပုံသဏဍြနမွှား ပှောငွးသှားပါသောလွညွး စာအုပမွှားသညွ လေ့လာမှုမှား၏ အဓိက ရငွးမှဈနရော တဈခု ဖှဈနဆေဲဖှဈသညွ။ သုတ သတငွး အခကှအွလကမွှား၊ ရသ ခံစားမှုမှားကို အဆိုပါ စာအုပမွှားက ပေးနိုငွ၏။ အခကအွခဲကား ထိုစာအုပမွှားကို နေ့စဉွ လကလွုပလွကစွားမှားက ဝယဖွို့ မတတနွိုငကွှခှငွး ဖှဈသညွ။ စာအုပဆွိုငကွှီးမှားတှငွ တငထွားသော စာအုပမွှားက နှမွးပါးသော လူတနွးစားအတှကွ နေ့စဉွ ဆနွ၊ ဆီ၊ ဟငွးခကှစွရာလောကွ အရေးကှီး စာရငွးတှငွ မပါဝငနွိုငပွါ။ ငှားရမွးခ သကသွာသော စာအုပဆွိုငွ အမှားစုကလညွး အပငွှးပှဖတွေ စာအုပမွှားလောကကွိုသာ ဝယတွငနွိုငသွညွ။ ထို့ကှောင့ွ စာကှည့တွိုကမွှားကို သှားရနွ လိုအပခွှငွး ဖှဈသညွ။


“စာကှည့တွိုကလွို့ ပှောလိုကရွငွ စကားလုံးက အလိုလို ခန့ထွညသွလို ဖှဈနပှေီး ရပကွှကထွဲ၊ ရှာထဲနတေဲ့ လူအမှားစုနဲ့ ကှောငွးသား ကလေးတှကေ မသှားဖှဈတော့ဘူး။ တခှို့ ကှောငွးစာကှည့တွိုကတွှဆေိုရငွ တံခါးကှီး သော့ခတထွားတာ။ စာကှည့တွိုကွ သုံးဖို့ကိုလညွး ပညာ မပေး၊ အားမပေးထားဘူး။ ကလေးတှကလညွေး ကှာတော့ စိတမွဝငစွားတော့ဘူး”ဟု ရနကွုနွ အခှစေိုကွ ပရဟိတ လူငယမွှား ကှနရွကမွှ ဦးဆောငပွါဝငနွသေူ တဈဦးက ထောကပွှသညွ။ ရနကွုနွ အခှစေိုကွ ပရဟိတ လူငယမွှား ကှနရွကသွညွ ပညာရေး အထောကအွကူပှု ပရဟိတ လုပငွနွးမှားတှငွ တကကွှှစှာ ပါဝငလွေ့ရှိပှီး We Read, We Share ဟု အမညပွေးထားသည့ွ စာဖတမွှု မှှင့တွငရွေး လှုပရွှားမှု တဈရပကွိုလညွး ပှုလုပနွလကွှေ ရှိသညွ။ သူတို့လှုပရွှားမှုက စာအုပဝွယရွနွ၊ စာကှည့တွိုကွ သှားရနွ အဆငမွပှသေေးသော အသားမကသှေးသော ရပရွှာမှားမှ ပှညသွူမှား၊ ကှောငွးသားကလေး သူငယမွှား၏ လကတွဈကမွးကို စာအုပမွှား လှယလွှယကွူကူ ရောကစွရနဖွှေဈသညွ။ လှပစှာ ဆငယွငထွားသော စာကှည့တွိုကွ သတတြုပုံးလေးမှားကို လူကှီး ဖတရွနွ သုတရသမှား၊ ကလေး ဖတရွနွ ရောငစွုံပုံနှိပွ ကာတှနွး စာအုပမွှား၊ ကလေးဂှာနယွ မဂဂြဇငွးမှား ထည့ပွေးပှီး ငှားပေးခှငွး ဖှဈသညွ။ ကိုယတွိုငယွူ၊ ကိုယတွိုငဖွတွ၊ ကိုယတွိုငပွှနအွပွ၊ သဒဒြါပေါကလွှှငွ စာအုပမွှားကို ကိုယတွိုငွ လှူနိုငပွါသညွ။


ရနကွုနအွခှစေိုကွ ပရဟိတ လူငယမွှား ကှနရွကွ၏ We Read, We Share စာကှည့တွိုကွ လှုပရွှားမှုလေး မဖှဈခငကွတညွးက “ဖတပွှီးပှနထွား”ဟု အမညရွသည့ွ စာကှည့တွိုကမွှူးမဲ့၊ စောင့ကွှည့သွူမဲ့ စာကှည့တွိုကပွုံးကလေးမှား ရှိနှင့ပွှီးသား ဖှဈသညွ။ မညသွည့ွ နိုငငွံခှား အထောကအွပံ့ Project မှားမှ ရလာသည့ွ ဝငငွှမှေား မပါဘဲ မိမိတို့ စိုကထွုတွ မတညပွှီး စတငခွဲ့သော စာပဒေါန တဈရပွ ဖှဈကှောငွး “ဖတပွှီးပှနထွား”လှုပရွှားမှု၏ လူမှုကှနရွကွ Facebook စာမကှနွှာတှငွ ဖောပွှထားသညွ။ ရောငွးသူမဲ့ အအေးဆိုငမွှား သတငွးကို လူမှုကှနရွကမွှားတှငွ တှေ့လာပှီးနောကွ စာအုပမွှားကိုလညွး မိမိ ကိုယတွိုငယွူပှီး ကိုယတွိုငွ ပှနအွပသွည့စွနဈဖှင့ွ စာကှည့တွိုကပွုံးလေးမှားကို ထူထောငကွှည့မွညဟွု စိတကွူးရခဲ့ကှောငွး “ဖတပွှီးပှနထွား” စာကှည့တွိုကလွေးမှားတှငွ ဦးဆောငပွါဝငသွူ တဈဦးဖှဈသည့ွ ဒေါကတွာ ထကနွလငွေးဦးက အပတစွဉထွုတွ ဂှာနယတွဈစောငနွှင့ွ တှေ့ဆုံမေးမှနွးခနွးတှငွ ပှောကှားခဲ့ပါသညွ။ လူထု စာ မှားမှား ဖတရွနွ၊ စောင့ကွှည့သွူ မပါသည့ွ စာကှည့တွိုကမွှိုးနှင့ွ လူထုက အဆငသွင့ဖွှဈပှီလော ဆိုသညကွို စောင့ကွှည့ရွနွ၊ လူထုအတှကွ လူထုက ဆောငရွှကသွည့ွ လှုပရွှားမှု တဈရပဖွှဈလာဖို့ ရညရွှယကွှောငွး ၎င်းငျးငြးငွးက ရညရွှယခွကှမွှားကို ရှငွးပှသညွ။

 

“ဖတပွှီး ပှနထွား စာကှည့တွိုကလွေးတှေ ပုံစံကို သဘောကမှိတယွ။ ဒါကှောင့ွ သူတို့လှုပရွှားမှုရဲ့ တာဝနရွှိသူတှကေို ခှင့ပွှုခကွှ တောငွးပှီး ကှှနတွောတွို့လညွး ခုလိုမှိုး စာကှည့တွိုကပွုံးကလေးတှေ လိုကထွောငဖွှဈတယွ။ လောလောဆယွ ရနကွုနမွှာ ငါးလုံးနဲ့ မအူပငမွှို့နယကွ လကပွံကုနွးရှာမှာ တဈလုံး စမွးပှီးတော့ ထောငထွားပါတယွ။ ရနကွုနကွ နှဈလုံးနဲ့ ရှာက တဈလုံးကတော့ လညပွတနွပေါပှီ။ ငှားတဲ့သူတှေ လာကှပါတယွ”ဟု ရနကွုနွ အခှစေိုကွ ပရဟိတ လူငယမွှား ကှနရွကကွ ကိုမောငမွောငငွယကွ ပှောကှားသညွ။ မှို့ပေါတွှငွ ထောငထွားသော စောင့ကွှည့သွူမဲ့ စာကှည့တွိုကမွှားကို အမှားက နှဈခှိုကကွှကာ ငှားရမွးကှပှီး ပှနလွာမထားကှတာလား၊ ဖတလွို့ မပှီးတာလား မသဲကှဲဘဲ အခှို့ စာအုပမွှား ပှနမွလာသဖှင့ွ စာအုပွ လိုအပခွကွှ ရှိကှောငွး ၎င်းငျးငြးငွးက ထောကပွှသညွ။ ကှေးရှာမှားတှငွ တညထွားသော အဆိုပါ စာကှည့တွိုကပွုံးလေးမှားကတော့ အောငမွှငသွညွ။ ကလေးမှား ပှောရွှှငစွှာ စာအုပယွူကှ၊ ပှနလွာအပကွှသည့ွ ဓာတပွုံမှားကို အဆိုပါ လှုပရွှားမှုမှား၏ လူမှုကှနရွကွ မီဒီယာမှားပေါတွှငွ တှေ့ရသညွ။


မိမိတို့ ရပရွှာနားတှငွ ယခုလို စာကှည့တွိုကလွေး လာထောငထွားသောကှောင့ွ နှဈသကမွိကှောငွး၊ အားလှှငွ စာဖတနွိုငတွော့မညွ ဖှဈကှောငွး၊ တတနွိုငသွမှှ မိမိတို့လညွး စောင့ရွှောကမွညဖွှဈကှောငွး ရှှပှညသွောမှို့တှငွ စိုကထွူထားသည့ွ အခမဲ့ စာကှည့တွိုကပွုံးလေး အနီးတှငွ ဆိုငကွယွ ကယရွီဆှဲသည့ွ အမှိုးသား တဈဦးက ဆိုသညွ။ ရနကွုနွ အခှစေိုကွ ပရဟိတ လူငယမွှား ကှနရွကမွှ ကိုမောငမွောငငွယကွတော့ လကရွှိ ထောငထွားသော အခမဲ့ စာကှည့တွိုကပွုံးလေးမှား၏ ရရှညွေ ရလဒကွို စောင့ကွှည့ကွာ ကှေးလကဒွသမှေားတှငွ ရပရွှာမှားနှင့ွ ပူးပေါငွးပှီး အလားတူ စာကှည့တွိုကမွှား တိုးခှဲ့ သှားမညဖွှဈကှောငွး ပှောပှသညွ။ “လောလောဆယွ လိုတာကတော့ စာအုပတွှပေါပဲခငဗွှာ။ ကိုယဖွတပွှီးသား စာအုပလွေးတှကေို ကှှနတွောတွို့ကို လာလှူပေးပါ။ အလဉွှးသင့တွဲ့ စာကှည့တွိုကွ ပုံးတှထေဲကို ထည့ပွေးပါ့မယွ”ဟု We Read, We Share လှုပရွှားမှုမှ ကိုမောငမွောငငွယကွ ဆိုသညွ။ “ဖတပွှီးပှနထွား” စာကှည့တွိုကမွှား လှုပရွှားမှုကတော့ ၎င်းငျးငြးငွးတို့၏ စာကှည့တွိုကပွုံးလေးမှားထဲသို့ စာအုပွ ထည့သွှားပှီး လှူနိုငကွှောငွး၊ အမှတတွရ Selfie ဓာတပွုံမှားဆှဲကာ လူမှုကှနရွကသွို့ တငပွေးနိုငကွှောငွး အမှားပှညသွူ ပါဝငသွည့ွ နညွးစနဈကို အသုံးပှုကာ စာအုပွ အလှူခံသညကွို ၎င်းငျးငြးငွးတို့ လူမှုကှနရွကွ စာမကှနွှာအရ သိရှိရသညွ။


မိမိတို့ ဖတပွှီးသား စာအုပလွေးမှားကို လှူဒါနွးလိုသညဖွှဈပါက “ဖတပွှီးပှနထွား” စာကှည့တွိုကလွေးမှား ပုံးကလေးမှားထဲသို့ ဖှဈစေ၊ ရနကွုနွ အခှစေိုကွ ပရဟိတ လူငယမွှား ကှနရွကွ၏ We Read, We Share စာကှည့တွိုကပွုံးပှာလေးမှားထဲသို့ ဖှဈစေ မိမိအမညွ၊ ဖုနွးနံပါတစွသညတွို့ ရေးပှီး သှားထည့ပွှီး လှူနိုငပွါသညွ။ စာအုပတွှေ ခိုးမှာ မကှောကဘွူးလားဟု ဝိုငွးမေးကှကှောငွး စာကှည့တွိုကပွုံး တဈလုံးအတှကွ စတနော့ဝနထွမွးလုပပွေးနသေူ ကိုပှောငကွှီးက ပှနလွညွ ဖောကသွညခွသှညွ။ “စာအုပတွှကေို မခိုးရကအွောငွ စတဈကာလေးတှေ ကပထွားပှီး၊ အတှငွးစာမကှနွှာ အလှတတွှမှောလညွး စာကှည့တွိုကပွိုငွ ဖှဈတဲ့အကှောငွး မညသွည့ွ နညွးနှင့မွဆို ရရှိပါက ပှနလွာပေးဖို့ အကှောငွး ကှှနတွောတွို့ တံဆိပတွုံး ထုပှီး သတိပေးထားပါတယွ”ဟု ရှှပှညသွောမှို့သဈ၊ ရနကွုနတွှငွ တညထွားသော We Read, We Share စာကှည့တွိုကပွုံးလေး တဈလုံးအတှကွ စတနော့ဝနထွမွး လုပနွသညေ့ွ ကိုပှောငကွှီးက ရှငွးပှသညွ။ အမှားပှညသွူ ပါဝငသွော စာကှည့တွိုကွ လှုပရွှားမှုလေးမှား အောငမွှငကွှပါစေ။


သန့ဇွငစွိုး  • VIA