News

POST TYPE

ABOUT US

ကာခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း ပဲ့တင္သံ
17-Jul-2018

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေဝဖန္မႈေတြ ဆူညံသြားခဲ့သည္။ ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႔ကြက္သူ၊ ျငင္းပယ္သူ စသည္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းကို တစ္စံုလံုးသံုးသပ္လွ်င္ အဓိကအားျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာႏွင့္ ရပ္တည္မႈကို ခါတိုင္းလိုေျပာသြားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအထဲကမွ အျငင္းပြားစရာအခ်က္ေတြအခ်ိဳ႕ ပါဝင္သြားခဲ့သည္ကိုေတာ့ သတိျပဳမိပါသည္။ 

သမိုင္းအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္မႈ

တပ္ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔မွာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေျပာသြားတာေတြ႔ရသည္။ သမိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမွန္သမွ်ကို အားလံုးကသေဘာတူလက္ခံထားတာမ်ိဳး မရွိတတ္တာကို သတိျပဳဖို႔လိုမည္ထင္ပါသည္။ ရွင္းေအာင္ဆိုရလွ်င္ သမိုင္းကို ႏွစ္မ်ိဳးပိုင္းျခားေလ့လာနိင္သည္။ “အခ်က္အလက္” ႏွင့္ “အေၾကာင္းအရာပိုင္း” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

“အခ်က္အလက္” ဆိုသည့္အပိုင္းမွာလည္း အျငင္းပြားစရာတခ်ိဳ႕ရွိတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုက အတည္ျပဳပါသည္။ ဥပမာ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက်ဆံုးသည္) ဟူေသာ မွတ္တမ္းသည္ အခ်က္အလက္ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားစရာမရွိ။ ဦးေစာက ဘာေၾကာင့္သတ္တာလဲဆိုေသာ ေနာက္ခံ “အေၾကာင္းအရာ” ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္လာေသာအခါ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ကုန္သည္။ 

ဦးေစာက အာဏာမက္လို႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အၿငိဳးထားလို႔၊ အဂၤလိပ္အစိုးရကခိုင္းလို႔ စသည္ျဖင့္... ။ အေၾကာင္းအရာပိုင္းမွာ သူမွန္သည္ ကိုယ္မွန္သည္ဟူ၍ အျငင္းပြားၾကေတာ့သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ေပၚေပါက္လာေသာ အခ်ိန္ကာလကိုေဖာ္ျပျခင္းသည္ အခ်က္အလက္ပိုင္းျဖစ္၍ အျငင္းပြားစရာမရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ၊ ဘယ္သူေတြေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာပိုင္းမွာေတာ့ အျငင္းပြားမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနျပန္သည္။ ဖဆပလက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖဆပလေၾကာင့္ ေတာခိုခဲ့ရျခင္းဟု တံု႔ျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေၾကာင္းအရာပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္တည္း၏အျမင္ကို သီးသန္႔ဆြဲယူကာ ေကာက္ခ်က္ခ်လွ်င္ အျပည့္အဝလက္ခံႏိုင္စရာမရွိေသာ သမိုင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ပင္ မြန္တို႔ေရးေသာသမိုင္း၊ ရခိုင္တို႔ေရးေသာသမိုင္း၊ ရွမ္းမ်ားေရးေသာသမိုင္း၊ ဗမာတို႔ေရးေသာသမိုင္း စသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစံုရွိတတ္သည္ျဖစ္ရာ အေၾကာင္းအရာပိုင္းအရ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲခ်က္ေတြ မ်ားစြာရွိေနတတ္ပါသည္။

သမိုင္းကိုေျပာၾကသည့္အခါ ဆိုခဲ့ပါ “အခ်က္အလက္” ႏွင့္ “အေၾကာင္းအရာ” ဟူေသာ အပိုင္းႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေျပာဆိုၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းကိုအေျခတည္ၿပီး ေျပာၾကမည္ဆိုလွ်င္ အျပန္အလွန္ အျငင္းပြားစရာေတြ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သမိုင္းကို ကိုင္ၿပီးေျပာသည့္အတြက္ မွားသည္ဟု ေျပာလိုရင္းမဟုတ္။ သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္အရ မွန္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာပိုင္းကိုပါ ဆက္စပ္ေျပာရသည့္အခါ အျငင္းပြားမႈေတြမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းကိုခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ညီၫြတ္ေရးကို အေျခခံေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ သင္ခန္းစာယူေသာအျမင္ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္မႈ ဟူေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားကသာ ရပ္တည္သင့္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။

ကိုယ္စားျပဳျခင္း

“ကိုယ္စားျပဳသည္”ဆိုေသာစကားလံုးကို ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ “တစ္စံုတစ္ေယာက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း”ဟု ဖြင့္ဆိုထားၿပီး “ကိုယ္စားလွယ္”ဆိုသည္ကိုေတာ့ “ကိုယ္စားေဆာင္႐ြက္ခြင့္ကို ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ”လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟူေသာ စကားရပ္မွာ မမွားေသာ္လည္း အသံုးလြဲသြားသည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ယႏၲရားကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ “မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ”အဖြဲ႔ႏွင့္ “ေျမျပင္မွာ လက္ေတြ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအဖြဲ႔”ဟူ၍ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ “ေ႐ြးေကာက္ခံအဖြဲ႔” ႏွင့္ “ေ႐ြးေကာက္မခံရေသာအဖြဲ႔” ဟူ၍ အလြယ္သတ္မွတ္နိင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေပးေသာ(ေ႐ြးေကာက္ခံ) အဖြဲ႔မွာ အေျပာင္းအလဲရွိတတ္ၿပီး ျပည္သူကို လက္ေတြ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ (ေ႐ြးေကာက္ခံစရာ မလိုသည့္) အဖြဲ႔မွာ အၿမဲတည္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ (ေ႐ြးေကာက္ခံစရာမလိုသည့္) အပိုင္းမွာ ပါဝင္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း/မျပဳျခင္းႏွင့္မဆိုင္။ တကယ္တမ္း ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳ မျပဳ ဆိုသည့္ကိစၥမွာ အစိုးရအဖြဲ႔၏ မူဝါဒခ်မွတ္ေသာ အပိုင္းမွာပါဝင္သည့္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ သာသက္ဆိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရလွ်င္ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ၿပီး ယင္းအစိုးရအဖြဲ႔သည္ သူတို႔ကိုမေထာက္ခံေသာ က်န္သည့္ျပည္သူ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပါ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ယင္းပါတီသည္ ျပည္သူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေသာပါတီျဖစ္သည္ဟု ေျပာလိုပါက ေျပာႏိုင္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုအေနျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူအားလံုးကိုသာ တာဝန္ခံရေလ့ရွိပါသည္။ မူအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးအေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္တက္လာေသာ အစိုးမ်ားကို တာဝန္ခံရေလ့ရွိၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံမ်ားကေတာ့ ျပည္သူကိုတာဝန္ခံရသည္။ မိမိတို႔လက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးရလဒ္အေကာင္းအဆိုးမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူၾကရပါသည္။

သည္ေနရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အစဥ္အၿမဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ စကားလံုး သံုးစြဲပံုလြဲသြားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ျမင္မိသည္။

တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဒီပလိုေမစီမာေနသလား

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ထားရွိေသာသေဘာထားမွာ တင္းမာလာသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ တစ္ဦးတည္း အျမင္အရ ဆိုရလွ်င္ မာသည္ဟုမျမင္ပါ။ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားသည္ ယခင္ကလည္း သည္အတိုင္းသာျဖစ္သည္။ အင္အားစကားေျပာျခင္းမွာ လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို အသိေပးလိုရင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပင္းျပစြာလိုလားေနသည္မွာ အျငင္းပြားစရာမရွိပါ။ ယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အၿပီးသတ္ရရွိလိုေၾကာင္းကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ တပ္မေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အစိုးရေထာက္ခံသူမ်ားဘက္မွ သံသယမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ခ်ျပေသာသေဘာထားျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အင္အားႀကီးမားဆံုးေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည့္အတြက္လည္းေကာင္း ယခုထက္ပို၍ တစ္စံုတစ္ရာေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈကို ျပသသင့္ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည္မွာ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္၍ ညႇိႏိႈင္းၾကရျခင္းျဖစ္ရာ တတ္ႏိုင္သမွ် အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔လိုပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အျပန္အလွန္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာမႈမ်ားျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ၾကဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။

ဆိုရလွ်င္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းမွာ ေထာက္ျပစရာ အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္သာျမင္ရသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းကိုအေျခတည္ၿပီး ရပ္ခံထားေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္အားျဖင့္မွန္ေသာ္ျငား အေၾကာင္းအရာပိုင္းအရ အျငင္းပြားစရာမ်ားျဖစ္သြားသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ဆိုသည္မွာ ဘယ္သူမွမျငင္းႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္စားျပဳဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းက အနည္းငယ္အံေခ်ာ္သြားသည္ဟု ထင္ပါသည္။

တစ္စံုလံုးကို ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပင္းျပေနသည္ကို အထင္အရွားျမင္ရသည္။ ဥပမာ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ဆြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ပိုၿပီးနိမ့္က်ေအာင္ဆြဲႏွစ္သလိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟူေသာစကားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မည္မွ်လိုလားေနသလဲဆိုတာ ဆဝါးႏိုင္သည္။

အဓိကေတာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ကို ခြဲျခားျမင္တတ္ဖို႔လိုသည္။ စစ္တပ္ ဓာတ္မတည့္ေသာ စိတ္အခံႏွင့္ေတြးၾကလွ်င္ အျပစ္ေတြခ်ည္းသာျမင္ရေပမည္။ ခ်စ္လြန္းေသာစိတ္ႏွင့္ ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း အျပစ္အနာအဆာဟူ၍ တစ္စက္မွ် ေတြ႔ၾကမည္မဟုတ္။ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းကို ခြာၿပီးၾကည့္နိင္မွ အားနည္းခ်က္/အားသာခ်က္ကို ေတြ႔ရမည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တိုင္းျပည္၏အင္အားစုမွန္သမွ်ကို တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေနရာတက်အသံုးခ်ႏိုင္လွ်င္ တိုးတက္မႈျမန္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ တို္င္းျပည္အတြက္ အဖိုးတန္ေသာ အင္အားစုႀကီးတစ္ခုျဖစ္ရာ ယင္းအင္အားစုကို ျပည္သူက နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းအသံုးခ်တတ္မည္ဆိုလွ်င္ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးတစ္ခုကို အျမန္ဆံုး ျမင္ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မည္။

ဝင္းကို