News

POST TYPE

ABOUT US

လိပ္ျပာသစ္ပင္
25-Mar-2018ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ၏ အပူဒဏ္ေအာက္တြင္ ေအးျမေသာ သစ္ပင္တစ္ပင္က စိမ္းလန္းစြာ အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည္။ အမည္က လိပ္ျပာသစ္ပင္ Butterfly Tree တဲ့။ အခြင့္အလမ္းနည္းလြန္းလွေသာ အာဖရိကကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာထဲက အဆိုပါအစီအစဥ္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္အပ္သနည္းဟုဆိုေသာ္ လိပ္ျပာသစ္ပင္သည္ အမ်ားကလွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴေငြ၏ ရာႏူန္းျပည့္နီးပါးကို လိုအပ္သူ ေဒသခံကေလးငယ္မ်ား ခံစားရႏိုင္ေစေရး စီစဥ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သံုးေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္က ရရွိေသာ အလွဴေငြ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပရဟိတအစီအစဥ္ လိပ္ျပာသစ္ပင္ကို တည္ေထာင္သူ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံကို ေရာက္လာေတာ့ အကူအညီေပးရန္ ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္ေပ။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ ထိုစဥ္က ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရးကိစၥလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ြာတစ္႐ြာကို သြားေလ့လာၾကည့္သည္။ မိသားစုတိုင္း HIV ဆိုင္ရာ ကူးစက္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ကေလးအေယာက္ တစ္ေထာင္ရွိေသာ ေက်ာင္းတြင္ ၄၅၀ က မိဘမဲ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုကိစၥက လာေရာက္ေလ့လာသူအမ်ိဳးသမီး၏ ရင္ကို ထိရွသြားခဲ့သည္။ သူတို႔အတြက္ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္မွရေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္ေပသည္။ 

အဆိုပါ ပရဟိတအစီအစဥ္ကို တည္ေထာင္သူမွာ ဂ်ိန္းကာယီဘီလီဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ကတည္းက ယခုအထိ ၁၁ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသေန ကေလးမ်ားအတြက္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို အကူအညီမ်ား ေပးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ စိတ္ႏွစ္ဇြဲသန္ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘဝမ်ားကို ကူညီျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ကာ ထိေရာက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ပရဟိတအစီအစဥ္၏ အေျခခံသေဘာထားက ရွင္းပါသည္။ အလွဴရွင္ လွဴလိုက္သမွ်သည္ ေအာက္ေျချပည္သူ လိုအပ္ေနသူမ်ားထံသို႔ အျပည့္အဝတိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိရမည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကားထဲက အကူအညီေပးေရး လုပ္သားအတြက္စရိတ္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးစရိတ္မ်ားကို လံုးဝမသံုးပါ။ ယေန႔အထိ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေသာက္သံုးေရအတြက္လည္း ေရတြင္း ၂၁ တြင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနကာ လူတစ္ေသာင္းခန္႔၏ ဘဝမ်ားအတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေသာ စားနပ္ရိကၡာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ဂ်ိန္းက ဦးေဆာင္လ်က္ ဇမ္ဘီယာတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ တကယ္တမ္း ဇမ္ဘီယာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲအျဖစ္ဆံုး တတိယေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ အာဖရိက၏ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဂ်ိန္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အာဟာရကို ဦးတည္ေသာ ပရဟိတအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ မိဘမဲ့ကေလးႏွင့္ ႏြမ္းပါးေဒသေနကေလး ၂၀၀၀ ေလာက္အတြက္ ေန႔စဥ္အာဟာရကို စီမံခန္႔ခြဲထူေထာင္ေပးထားသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္း ႏြမ္းပါးေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ ဂ်ိန္းသည္ ကေလးမ်ားသာမက ဆယ္ေက်ာ္သက္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအထိ ကူညီႏိုင္ရန္ ပညာသင္ဆု စပြန္ဆာေပးေသာ အစီအစဥ္လည္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ မူလတန္းႀကိဳမွသည္ Grade 12 အထိ ပညာေရးေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ား ဘြဲ႔ရသည္အထိ ပညာသင္ၾကားေပးေသးသည္။ ပညာတတ္ျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ရပ္႐ြာအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ကတိကဝတ္ေတာ့ ေပးရသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ အာဟာရ၊ ပညာေရးႏွင့္ ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားကာ ကေလးမိဘမ်ား၏ အနာဂတ္ဝင္ေငြအတြက္ပါ အစီအစဥ္မ်ား ဆက္တိုက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ဂ်ိန္းႏွင့္ သူမ၏ အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းကို ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိကာ အထူး ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းလည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။
မုဆိုးမမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္လည္း ေဂဟာမ်ား တည္ေထာင္ေပးထားသည္။ ၎တို႔အတြက္ ေနအိမ္ ၈၂ လံုးတည္ေထာင္ထားကာ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး၊ ေဆးဝါးအကူအညီတို႔ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေဆးဝါးအကူအညီအတြက္လည္း ေဆးခန္း ၁၂ ခုဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးေနကာ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ား၊ ငွက္ဖ်ားစမ္းသပ္မႈ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေပသည္။ သူမ တစ္ခ်ိန္ မလုပ္ေတာ့သည့္ကာလတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား မရပ္တန္႔သြားေစရန္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေရရွည္အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနလ်က္ရွိပါသည္။

သန္႔ဇင္စိုး