News

POST TYPE

ABOUT US

ေက်ာင္းဥယ်ာဥ္
11-Feb-2018


လြန္ခဲ့သည့္ ၆ ႏွစ္ကျဖစ္ပါသည္။ တိုနီဟီလာရီသည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ဟာလမ္ေဒသမွ အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဝင္လုပ္ခဲ့သည္။ တစ္ရက္ေသာ ေန႔လယ္စာ စားေသာေန႔တြင္ မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းသူေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းသူေလးက သူ႔ကို ေျပာျပေသာ စကားေၾကာင့္ တိုနီ မွင္တက္သြားသည္။ ကေလးမေလးက ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားသည္ ဆူပါမားကက္ထဲက ထြက္လာေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ “ေသေသခ်ာခ်ာ စကားေျပာျဖစ္တယ္။ ကေလးမက တကယ္ကို ဘူးခံ ျငင္းေနတာ”ဟု ၎က ျပန္စဥ္းစားရင္း ေျပာျပ သည္။ “ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း တျခားေက်ာင္းသားေတြကို စစ္တမ္းေလးတစ္ခု ေကာက္ၾကည့္တယ္။ သူတို႔က ခရမ္းခ်ဥ္သီးဆိုတာ ဆူပါမားကက္ ရတယ္ဆိုတာကို လက္ခံယံုၾကည္ေနၾကတယ္။ က်န္းမာတဲ့ အစားအေသာက္ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ္ကရသလဲဆို တာ သူတို႔မသိၾကဘူး” ဟု တိုနီက ေျပာျပသည္။ 

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားက လာၾကကာ သန္႔ရွင္းက်န္းမာေသာ စားစရာမ်ားကို ဝယ္ယူစားသံုးပိုင္ခြင့္ နည္းပါးၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို အမ်ိဳးအမည္ပင္ မသိၾကသည္ကို ေတြ႔ရေသာအခါ တိုနီ လန္႔သြားခဲ့၏။ ေက်ာင္း၏ တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ရပ္႐ြာဥယ်ာဥ္တစ္ခုရွိေလရာ တိုနီ အႀကံတစ္ခုရသြားသည္။ ဖုန္းေတာ့နည္းနည္းဆက္လိုက္ရသည္။ ထိုေနရာကို ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မွတ္ပံုတင္ကာ ၿမိဳ႕ျပစိုက္ခင္းေလးတစ္ခု ဖန္တီးခဲ့သည္။ “ဟာလမ္ ၿမိဳ႕လယ္က ဖုန္ေတာကြင္းႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ ရခဲ့လိုက္တယ္။ အရင္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္က ဘာပင္မွ စိုက္ဖူးတာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ 

Harlem Grown ဟု အမည္ေပးထားေသာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေလရာ ယခုအခါ ၿမိဳ႕ျပရပ္႐ြာစိုက္ခင္း ၁၀ ခင္းအထိ ဦးေဆာင္ေဖာ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သူ႔ေက်ာင္းစိုက္ခင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအားျဖင့္ စုစည္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္လည္းစိုက္၊ သင္လည္းသင္၊ စားလည္းစားသည့္ အဆိုပါ ဥယ်ာဥ္မွဴးလူငယ္မ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာပိုင္းႏွင့္ ဘဝတြက္တာ နည္းေပးလမ္းျပ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေပါင္း စိုက္ခင္းေလးေတြကေန ကမၻာႀကီးကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ ႏိုင္ၾကပါတယ္”ဟု တိုနီက ေျပာၾကားသည္။ သူ၏ ေက်ာင္းဥယ်ာဥ္အစီအစဥ္သို႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေက်ာင္းသား ေလးေထာင္ခန္႔ ပါဝင္သင္ယူခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ “ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆိုတာ ရယူပါဝင္လုပ္ ေဆာင္ခြင့္မရွိတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီလို ရယူပါဝင္ႏိုင္ျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါတယ္” ဟု တိုနီကဆိုသည္။ 

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာေအာင္ အတူရွိခဲ့ဖူးၿပီးေနာက္တြင္ ကေလးငယ္တို႔၏ ရယူေလ့လာသင္ယူႏိုင္ခြင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ အခြင့္အလမ္း ေခါင္းပါးမႈတို႔က အစားအေသာက္တြင္သာမဟုတ္ ဘဝ၏ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိခဲ့သည္။ အစပိုင္းက စိုက္ခင္းပ်က္ႀကီးကို ကေလးမ်ားက သရဲေျခာက္ေသာ လယ္ကြက္ႀကီးဟု ေျပာေနခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ထိုၿခံႀကီးကို ရွင္းခဲ့ၾကသည္။ မ်ိဳးေစ့ ၄၀၀ ခန္႔ ဝယ္ယူကာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ တေပ်ာ္တပါး စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေက်ာင္းသားတိုင္း ကိုယ့္အပင္ ကိုယ္စိုက္ရသည္။ ဒီလိုႏွင့္ Harlem Grown အစီ အစဥ္ အရွိန္ရလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့မွသည္ စားႏိုင္ေသာ သီးႏွံမ်ား ရလာသည္ကို ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႔လုပ္ရင္း သင္ယူရေသာ အစီအစဥ္ကို ကေလးမ်ားလည္း ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ကိုယ့္အပင္ကို အေတာ္ဂ႐ုစိုက္ၾကသည္ကို ေတြ႔လာရသည္။ တိုနီ၏ အစီအစဥ္က ရွင္းပါသည္။ ကေလးတစ္ဦးက အပင္တစ္ပင္ စိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ အသီးအႏွံ ရလာၿပီးေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္စဥ္ကိုသာ သင္ၾကားသည္မဟုတ္ဘဲ မည္သို႔ စားေသာက္ဖြယ္ျဖစ္လာသည္၊ မည္သို႔ ျပင္ဆင္ရသည္ကိုပါ ေလ့လာေစပါ သည္။ ကေလးမ်ားကို ပိုမိုက်န္းမာေသာ၊ ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ ဘဝေနထိုင္မႈႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

သူတို႔ၿမိဳ႕ကေလးတြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းရွိပါသည္။ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြင္း ေန႔စဥ္ မနက္စာ ေန႔လယ္စာ ေကၽြးသည္။ သူတို႔အစီအစဥ္ Harlem Grown က ေက်ာင္းတိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ထားကာ ေက်ာင္းဥယ်ာဥ္သင္ၾကားမႈအစီ အစဥ္မ်ား လုပ္ေပးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေလ့လာရင္း ရလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို စားသံုးႏိုင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းဥယ်ာဥ္ အစီအစဥ္သည္ ပလတ္စတစ္ အစားထိုးျခင္း သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးသည္။ စာႂကြင္းစားက်န္မ်ားျဖင့္ ေျမဩဇာျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း ရွင္းျပေပးၾကသည္။

တိုနီေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ေက်ာင္းဥယ်ာဥ္ စာသင္ခန္း အစီအစဥ္သည္ အလြန္အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းထူးခၽြန္လာေစဖို႔ကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းဥယ်ာဥ္မ်ားသည္ ႐ုပ္ျပမ်ားသာ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လူႀကီးလာစစ္လွ်င္ ဥယ်ာဥ္ရွိေနေအာင္ ျပထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္သားငွားထားၿပီး စိုက္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ေက်ာင္းဥယ်ာဥ္ ေျမကြက္လပ္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေလ့လာစရာ ေနရာအမွန္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ားကို စစ္မွန္ေအာင္ တိုနီက အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားေပးခဲ့သည္။ စံျပေက်ာင္းဥယ်ာဥ္မ်ားရွိရာ ၿမိဳ႕ကေလးျဖစ္လာသည္။

သန္႔ဇင္စိုး