News

POST TYPE

ABOUT US

အသံမဲ့တို႔၏ အသံ
22-Oct-2017


အိုင္က်န္ဖူးသည္ အမ်ားက အေလးဂ႐ုမျပဳမိၾကသည့္ အသံမထြက္ႏိုင္ၾကေသာ လူစုအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေပးလိုခဲ့သည္။ မိမိတို႔အနီးတြင္ အမ်ားက သတိမမူမိသူ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ မိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၊ ဘိုးဘြားမ်ားကို အနီးကပ္ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က တစ္ခ်ိန္လံုး ထိုအလုပ္ကို လုပ္ေနၾကရသည္။ ပိုက္ဆံလည္း မရၾကပါ။ အခ်ိဳ႕က အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလုပ္တြင္၊ ေက်ာင္းတြင္၊ ႐ံုးတြင္၊ မိသားစုထဲတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေဝယ်ာဝစၥ လုပ္ေပးေနၾကသူ မ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကို  ဂ႐ုမစိုက္မိၾကခဲ့ပါ။ အိုင္က်န္ဖူး၏ဆႏၵက သူတို႔ကို အထူး ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမ်ားအျဖစ္ ျမင္လာေပးၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

“ကၽြန္မတို႔ဟာ ေဝယ်ာဝစၥလုပ္ငန္း လုပ္ၾကသူေတြကို တကယ့္အလုပ္ လုပ္ေနၾကသူေတြလို႔ မျမင္ၾကတတ္ဘူး။ ဒါကို အလုပ္မွန္း သတိထားမိလာတဲ့အခါ ေနရာတိုင္းမွာ အဲဒီအလုပ္ လုပ္ေနၾကသူေတြကို ေတြ႔လာမယ္။ ကၽြန္မတို႔လုပ္ရမွာက အဲဒီလူေတြကို သူတို႔ရဲ႕က႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားသူငါ သတိထားမိလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အိုင္က်န္ဖူးက ေျပာျပသည္။ 

ပိုက္ဆံရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေနရၾကသူမ်ားကို ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳလာေရးအတြက္ အိုင္က်န္ဖူးက အခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ရင္းႏွီးထည့္ဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ညီညြတ္ေသာ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ Domestic Workers United ကို ၂၀ဝ၀ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ အာရွႏြယ္ဖြား၊ လက္တင္မ်ား၊ အာဖရိကန္ အေမရိကန္မ်ားစသည့္ ကေလးထိန္း၊ အိမ္အကူ၊ သက္ႀကီးျပဳစုသူ လုပ္သားမ်ားအေရးကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အမ်ားက အေရးစိုက္ျခင္း မခံရသည့္  အဆိုပါ အိမ္အလုပ္ လုပ္ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ လူမႈဖူလံုေရးတို႔ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနကာ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔အေရးအတြက္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးခဲ့ပါသည္။ ေနအိမ္တြင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရသူမ်ား၏ ေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းမႈကို အေလးဂ႐ုျပဳသင့္ေၾကာင့္ ဇာတ္လမ္းစံုကို ေရးသားျပသထားသည္။  

အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား အေရးကို အကူအညီေပးသကဲ့သို႔ အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခြင္ အေျခအေန အဆင္ေျပေရးအတြက္လည္း ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းလာေအာင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို တြန္းအားေပး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္အတြင္း အိမ္အကူ လုပ္သားမ်ား အေျခခံ  အကာအကြယ္ ရရွိေရး၊ အခ်ိန္ပိုေၾကးရေရး၊ သံုးရက္ လစာခံစားခြင့္ပါ ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ေျခေဆာ့လက္ေဆာ့ ထိကပါး ရိကပါးဒဏ္ခံရျခင္းမွ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ရရွိေရးတို႔ကို အသည္းအသန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရင္း ရလဒ္တစ္ခု ထြက္ခဲ့သည္။ အိမ္အကူ လုပ္သားမ်ား အခြင့္အေရး ဥပေဒျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ အိမ္အကူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေသာ  ပထမဦးဆံုး ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ နယူးေယာက္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဆိုပါဥပေဒသည္ ဟာဝိုင္ယီႏွင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ေနေလၿပီ။ 

ၿပီးခဲ့ေသာလမ်ားက အိမ္အကူ လုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔အေနႏွင့္ အေတာ္ အလုပ္မ်ားလိုက္ေသးသည္။ အိမ္အကူ လုပ္သားမ်ားကို အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ အခြင့္အေရး ရသင့္ မရသင့္၊ အခ်ိန္ပိုေၾကး လုပ္ခ ၂ ဆ ေပးသင့္ မေပးသင့္ကို ေမးခြန္းထုတ္ထားသည့္ တရား႐ံုးတင္လႊာကို တရား႐ံုးက လက္မခံေစဖို႔ အေတာ္ ႀကိဳးစားလိုက္ၾကရပါသည္။ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္႐ြက္ေနရင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားလည္း ကိုင္တြယ္ရပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရေရးအတြက္ လူဦးေရ ၁၁ သန္းက ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္။ ထိုလူဦးေရ၏ အမ်ားစုက အိမ္တြင္းေရးအလုပ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အိမ္လုပ္သား ၁ ဒသမ ၈ သန္းလိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေပသည္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကိစၥမ်ားကို ပိုမိုတင္းက်ပ္မႈမ်ား ရွိလာေတာ့ အိုင္က်န္ဖူးတို႔ အိမ္အကူ အလုပ္သမား  သမဂၢေတြ အေတာ္ ခက္ခဲစြာ ရပ္တည္ရပ္ခံၾကရသည္။ အိမ္အကူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေလေတာ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိဖို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး အေရးႀကီးပါသည္။ 

ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနကတည္းက ရဲမ်ား၏ၾကမ္းတမ္းမႈကို အာခံျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ လူနည္းစု ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈ ကိစၥမ်ားကို ေတာင္းဆိုဆႏၵျပရင္း ၂ ႀကိမ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ အသံမဲ့ေနရေသာ အိမ္ေဖာ္ေခၚ အိမ္အကူမ်ား၊ အိမ္အလုပ္ လုပ္ေနရသူမ်ားအတြက္ အားကိုးစရာ သမဂၢကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တစ္တိုင္းျပည္လံုး ကြန္ရက္တြင္လည္း အဓိက ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ တြင္ TIME မဂၢဇင္းက သတ္မွတ္သည့္ ကမၻာ့ဩဇာအႀကီးဆံုး လူ ၁၀ဝ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲ ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆုေပါင္းမ်ားစြာကို ရရွိထားသူ အိုင္က်န္ဖူးသည္ အိမ္အကူလုပ္သားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္။

သန္႔ဇင္စိုး

  • VIA